niedziela, 13 maja 2018

Kiedy Lucyfer stał się Diabłem czyli...bunt 1/3 aniołów w niebie.

Pewnie wielu z Was zadawało sobie kiedyś pytanie; Skąd powstało wszelkie zło na świecie? Zdaniem Chrześcijaństwa jak i Islamu wszelkim sprawcą grzechu a co za tym idzie zła, jest na świecie szatan który przebywa w swoim królestwie - piekle, strąconym tam przez Boga. Każdy grzech ma początek właśnie u niego, jako wynalazcy pychy - czyli największym grzechem i korzeniem wszystkich innych grzechów. Kim zatem on jest i jaka jest geneza jego działalności na świecie w ujęciu teologi chrześcijańskiej? 

Pierwszą wzmiankę o szatanie chrześcijanie mają w Księdze Rodzaju, choć wtedy jeszcze nie nazywano go szatanem. Był to wąż - przebiegły, inteligentny i umiejący kusić, najbardziej przebiegły ze wszystkich istot jakie Pan Bóg stworzył, ale mowy o szatanie, a co dopiero o diable jeszcze nie ma. Wówczas wąż skutecznie skusił Ewę by ta zerwała jabłko z drzewa poznania dobra i zła i aby w ten sposób pierwsi ludzie upodobnili się do swego stwórcy. Jak wszyscy dobrze wiemy, udało się.

Następnie mamy Księgę Liczb, gdzie szatan jest posłannikiem Boga (Anioł Jahwe) który grozi człowiekowi, iż jeżeli nie będzie słuchał się Boga to czeka go kara. Jest element oskarżenia i sądu, grożenie śmiercią za pomocą miecza, ale wtedy szatan jest cały czas wysłannikiem Boga wykonującym jego wolę, gdzie celem jego nie jest ukaranie człowieka, a objawienie Bożego przekazu w stosunku do człowieka.

Dalej mamy Księgę Hioba, w której Szatan przybiera już coraz bardziej wyraźne kształty buntownika Boga - i choć nie posiada jeszcze imienia, to już jest przedstawiony jest pierwszy raz jako przeciwnik - z hebrajskiego Satan. Mimo wszystko nie występuje jeszcze wtedy jako wcielenie zła, nie jest też wrogiem swego stwórcy, wręcz odwrotnie - tylko on ma tak wysoką rangę na Dworze Boskim, że może założyć się z Bogiem!, oto iż Hiob pod wpływem cierpień nie odwróci się od niego i nie straci swej wiary.

Kolejnym potwierdzeniem roli szatana zupełnie innej niż obecnie, znajdujemy w księdze Zachariasza gdzie występuje on na Tronie Boskim jako już oskarżyciel hebrajskiego kapłana, Jozuego.
Można rzec, iż pełnił on funkcję prokuratora na sądzie Bożym, przedstawiając to z punktu widzenia naszego ziemskiego świata. Jednak, żadna z ksiąg starego testamentu nie wyjaśnia jak szatan stał się władcą piekła, a wówczas szeolem (miejscem przebywania zmarłych z ziemi w starym testamencie) władał Bóg.

Zach 3,1 
Potem [Pan] ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go.


W tradycji chrześcijańskiej istnieje obecnie obowiązująca teza, iż to właśnie szatan był przywódcą rebelii, buntu na tronie Boskim pociągając za sobą 1/3 aniołów, które za swą pychę i samouwielbienie przerastające uwielbienie do Boga zostały strącone do piekła. Opowiada o tym np. apokryficzna księga Henocha. Prorok Izajasz zaś, nazwał szatana jego tytułem na tronie boskim: Syn Jutrzenki - najjaśniejszej gwiazdy pojawiającej się przed świtem, a Św. Hieronim w pierwszym tłumaczeniu Biblii nazwał go Lucyferem - czyli niosącym światło, stąd wynika, iż szatan na tronie boskim był właśnie aniołem światła. W Talmudzie natomiast, szatan został stworzony 6 dnia, jako najpotężniejszy anioł, najpotężniejsze i najdoskonalsze stworzenie Boskie, przywódca serafinów oraz wszelkich cnót który zbuntował się przeciw Bogu.Zatem, jak się okazuje - w wielu przekazach i księgach widzimy szatana jako buntownika, który zbuntował również inne anioły przeciw Bogu, ale automatycznie pojawia się pytanie: Co było podmiotem ich sporu? Jak mogliście przeczytać powyżej to wygląda na to, iż szatan od samego początku nie był "entuzjastą ludzkości" i choć początkowo służył człowiekowi wykonując wolę Bożą, to w istocie pokłócił się z Bogiem właśnie oto, iż nie chciał służyć człowiekowi, jako że jest istotą nieporównywalnie wyższą w randze od człowieka, ba - do tego właśnie jako ten najpotężniejszy, najpiękniejszy Anioł, w związku z tym stał się pyszny i zakochany we własnej doskonałości. Kościół jednak nigdy się oficjalnie na ten temat nie wypowiedział odnośnie sporu na Tronie Boskim i podzieleniu na dwa obozy, ale hipotez istnieje wiele, potwierdzonych w różnych pismach i tradycjach, jak i wizjach świętych i mistyków zarówno w Judaizmie, jak i Chrześcijaństwie.

          Ez 28, 19-20.
"Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie (…). Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku (…)."
Księga Ezechiela mówi o pysze, choć tekst ten był skierowany teoretycznie do człowieka - Władcy Tyru, to Ojcowie Kościoła widzieli w nim oczywistą aluzję do pierwszego zbuntowanego Anioła, poprzez nazwanie cherubem  - czyli istot właśnie na tronie Boskim - najpotężniejszych, obdarzonych nadprzyrodzoną mocą. Św Augustyn, Orygenes, Św. Tomasz z Akwinu uważał, że szatan miłością do siebie zastąpił miłość do Boga, co przerodziło się w pychę, która zdaniem Pisma Świętego jest korzeniem wszelkiego grzechu (Syr 10. 12-13), a szatana skłoniła od odmowy posłuszeństwa i wypowiedzenia słynnego "No serviam" czyli... "nie będę służył".

Błogosławiona Katarzyna Emmerich (na podstawie jej właśnie wizji nakręcono film "Pasja" ukazujące proces, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa) słynna mistyczka, wizjonerka i stygmatyczka, również doświadczyła wizji upadku Aniołów, którą opisała w następujący sposób:

"Z początku wszystkie te chóry wychodziły z owego wyższego słońca jakoby w zgodzie i miłości. Naraz spostrzegłam, że jedna część tych wszystkich kół się zatrzymała; zatapiając się we własną piękność. Czuły własną rozkosz, widziały całą swą piękność i tylko sobą były zajęte. Najpierw wszystkie, przejęte uwielbieniem dla Boga, nie posiadały się od rozkoszy i radości; nagle jedna część, nie myśląc już o Bogu, zapatrzyła się we własną istotę. W tej chwili widziałam, jak owa cała część chórów jaśniejących upadła na dół i się zaćmiła, widziałam, jak inne chóry ich miejsca zajęły"


Powszechne jest też przekonanie wielu teologów, świętych czy mistyków, iż konflikt pomiędzy częścią Aniołów i Bogiem powstał w wyniku... stworzenia człowieka i zawiści, zazdrości tejże części aniołów do rodzaju ludzkiego, a po strąceniu do piekła bezwzględnej już, niepohamowanej nienawiści do ludzi. Powstała ona z faktu, iż człowiek jest istotą zdecydowanie niższą od Anioła z powodu przywiązania do materii, a mimo tego został stworzony na Boga podobieństwo, wyposażony w nieśmiertelną duszę, z władzą do prokreacji i panowaniem nad innymi stworzeniami ziemi. Można zatem ująć, iż cała ta "awantura" powstała z zazdrości, spowodowanej miłością Boga do ludzi, egoistycznej zachłanności, zaborczości, iż Bóg kocha ludzi, a więc służąc Bogu, Aniołowie jednocześnie muszą także służyć ludziom. Szatan nie chciał tego przyjąć i zbuntował też innych.


Bardzo ważnym aspektem a zarazem hipotezą dotyczącą powstania Diabła, jest również wcielenie Boga w człowieka, czyli przyjście Jezusa Chrystusa na świat w ciele ludzkim. Cześć aniołów, uznała ten fakt za upokorzenie i krótko po objawieniu Bożego planu wcielenia Syna Bożego, wstrząśnięta owym planem wywyższenia człowieka - zbuntowała się przeciw Bogu, nie mogąc pogodzić się z tym, iż w osobie Jezusa Chrystusa natura człowieka połączy się w naturą Boską. W książce pt: "Mistyczne Miasto Boże", Błogosławiona mistyczka - Maria Od Jezusa z Agredy pisze:

"Najpierw aniołowie poznali naturę Boga, jako jedynego w swej Istocie, a troistego w Osobach; zarazem otrzymali nakaz, aby oddali hołd Boski i uwielbienie Bogu, jako samemu Stwórcy i Panu najwyższemu, który jest nieskończony w swej Istocie i w swych doskonałościach. Temu nakazowi poddali się wszyscy posłusznie. (…) Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć naturę ludzką, tj. obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne Dobro, oraz żeby się Go bały. Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem. Aniołowie będą musieli tę Osobę, to jest tego Boga-Człowieka, nie tylko jako Boga, ale i jako człowieka uznać za swoją Głowę i oddawać Mu cześć pokorną i hołd Boski (…) Aniołowie święci i posłuszni poddali się wszyscy temu rozkazowi i okazywali całą siłę swej woli i, w pokorze miłością pałającego serca, najzupełniejsze posłuszeństwo. Natomiast Lucyfer, powodowany pychą i zazdrością, sprzeciwił się i wezwał aniołów, którzy za nim poszli, aby uczynili tak samo. Tak też rzeczywiście uczynili, połączyli się z nim i odmówili Bogu posłuszeństwa (…). Tak więc zazdrość, duma i niecne pożądliwości stały się przyczyną, dla której dżuma grzechu zaraziła niezliczoną liczbę aniołów"
Wiele ksiąg i pism Ojców Kościoła również sugerowało, iż cześć Aniołów zgrzeszyło seksualnością z rodzajem ludzkim, jako odpowiedź na Boże wcielenie? Tego się pewnie nie dowiemy za życia na ziemi, natomiast szerzej opowiada o tym wspomniana prze zemnie już wcześniej, apokryficzna księga Henocha:
"Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci. Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Wszyscy odpowiadając mu rzekli: Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami."
Wtedy to również zbuntowane, nieposłuszne Anioły miały uczyć przekazać i ludzi zakazanej wiedzy takiej jak: magia, okultyzm, spirytyzm, a na ziemi powszechnie wystąpiła degeneracja ludzi, za co karą był właśnie Potop za czasów Noego. Ciekawy fragment na ten temat zawiera Księga Rodzaju:

A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły się im córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie jakie im się tylko podobały (Rdz 6, 1).

Synów Boga nazywano także Aniołów i choć w owym tekście nie musi chodzić akurat o nich, a o ludzi, to w przekładzie starożytnym fragment ten tłumaczono jednoznacznie jako interpretację Anielską. Skorygowano to dopiero w czasie, kiedy usunięto księgę Henocha z kanonu Pisma Świętego, która opowiada o tym zagadnieniu znacznie szerzej, jak już napomniałem wcześniej.  

W Nowym Testamencie, także znajdujemy zdania świadczące o tymże nieczystym grzechu Aniołów:

Aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie (tj. niebo), spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia (Judy 6)


Również Święty Piotr w jednym ze swoich listów pisze o duchach zamkniętych w więzieniu, za grzechy popełnione w czasach Noego, co było oczywistym nawiązaniem do Księgi Henocha. Zarówno Księga Rodzaju jak i Henocha zgadzają także w kwestii potomków owych związków seksualnych ludzi z Aniołami. I tak oto w Księdze Rodzaju możemy przeczytać:

A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi (Nefilim); a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to owi mocarze, mający sławę w dawnych czasach (Rdz 6, 4). 
To samo opisuje Księga Henocha, choć bardziej szczegółowo:
Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć (HenEt 6-7).


Według apokryfów biblijna zagłada ludzkości - słynny Potop miał oczyścić ziemię z owych olbrzymów, a więc ze stworzeń które Bóg nie chciał na ziemi. Można zatem przyjąć twierdzenie, iż zbuntowani Aniołowie chcieli w ten sposób stworzyć nową rasę ludzi na ziemi, która ostatecznie wyprze ludzkość którą współcześnie my jesteśmy? Wersja nadludzi?

Cóż, ciężko teraz jednoznacznie powiedzieć, ale na tym etapie kończymy ową opowieść o buncie na Dworze Boskim i powstaniu przeciwnika Boga a więc o genezie wszelkiego grzechu i zła. Obecnie szatana utożsamia się z Lucyferem bądź Belzebubem, książę tego świata który kusi ludzi poprzez różne praktyki do czynienia grzechu, może Wam to jeszcze raz kiedyś opiszę, bo zdaje się że dawno temu ale pisałem artykuł na ten temat. W następnym tekście przybliżę Wam wizję piekła, zarówno w ujęciu historycznym jak i teologicznym i mistyczno - wizjonerskim. Do następnego !

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów.
Pan Gie 
niedziela, 15 kwietnia 2018

106 rocznica zatonięcia Titanica


Dokładnie 106 lat temu, zatonął gigant żeglugi transatlantyckiej - TITANIC. Niedługo opracuje tekst o statku Titanic, o jego fascynującej historii i zatonięciu, albowiem jestem oficjalnie w klubie miłośników Titanica i jego historii, posiadam mnóstwo książek, obejrzałem wszystkie dostępne dokumenty na temat Titanica. Poniżej wklejam film z dokładnym odwzorowaniem tonięcia statku White Star Line, tonięcia Titanica z 2200 osobami na pokładzie po zderzeniu z górą lodową. Powróćmy pamięcią na środek północnego Atlantyku, ku wybrzeżach nowej Funlandi...

________________

TITANIC - That was 106 years ago, to było 106 lat temu temu...

_____________

Myśli Młodego Polaka (y)piątek, 13 kwietnia 2018

Debata: "Podział administracyjny Kielc oraz jednostki pomocnicze gmin"

28 Marca wziąłem udział w debacie politycznej dotyczącej podziału administracyjnego mego miasta czyli Kielc oraz jednostkach pomocniczych gmin jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Tematyka ciekawa, a jak wypadłem nie mi oceniać. Obejrzyjcie oceńcie sami. Pod spodem kilka linków, zdjęć z owej dyskusji - chętnych zapraszam do obejrzenia relacji.
W najbliższy poniedziałek natomiast będę gościem Radia Kielce w programie "Pokolenie M" ale tym razem tematem rozmów nie będzie polityka, a moja działalność promotorska na rynku sportów walki. Serdecznie Zapraszam do przesłuchania:

Nagranie całej debaty:

Telewizja Polska o debacie:

Radio Kielce:niedziela, 1 kwietnia 2018

Co było gdyby Jezus nie był synem Bożym?

Szanowni znajomi, czytelnicy mojej strony, przyjaciele...Kilka zdań dotyczących wiary w Jezusa Zmartchwystałego:
____________
Myśli Młodego Polaka (y)

Kiedy wczoraj jak co roku wyszedłem z kumplem na drogę krzyżową ulicami osiedla, obydwojgu z nas naszły pewne refleksje, pozwolę sobie zacytować:

"Pamiętasz jakie tłumy były jeszcze kilka lat temu? Całe klasy szły, młodzi i starsi, a obecnie jest o ponad połowę mniej ludzi uczestniczących w wielkopiątkowej drodze krzyżowej"

Owszem - to jest fakt, przyczyny napewno są różne, choć to, że ludzie odchodzą od Kościoła, Boga jest również niezaprzeczalne, a współczesna młodzież jest już inną młodzieżą niż jeszcze choćby moje pokolenia w młodości...
Myśląc o tym wszystkim dogłębniej, nachodzi mnie taka refleksja, mianowicie... - co by było, gdyby okazało się, że Jezus nie był synem Boga żywego i nie zmartchwystał? Wtedy przyjęło by się, iż Jezus Chrystus Nazarejczyk był chory psychicznie, a życie? Cóż, dla mnie straciło by sens, a przede wszystkim pojęcie dobra i zła przestało by istnieć. Nastąpił by totalny relatywizm społeczny, odwrócenie wszystkiego do góry nogami, bo jeśli Boga nie ma (dla mnie jak Jezus nie jest Bogiem, to już żadna wiara nie istnieje), to po co być dobrym człowiekiem i skąd czerpać siłę do życia? A jak odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące sensu cierpienia, śmierci, generalnie jak odpowiedzieć na całe mnóstwo, tak ważnych pytań egzystencjalnych? Przecież ludzie o dobrym, wrażliwym sercu są kopani w dupę na tym świecie i na dłuższą metę prawie nikt o nich nie pamięta, więc należy robić wszystko, nawet po trupach - aby czas na tym świecie przeżyć dobrze, sycie i w możliwych luksusach zaspokajać swe zachłanne, chciwe rządzę. Wtedy toż dopiero nastąpi myślenie tylko o sobie i swoich bliskich (mając trochę uczuć), ale jednak "swoich" bliskich - czyli tak naprawdę również część każdego z nas.
Tak, z pewnością - gdyby nie wiara, wiele z nas stało by się zwykłymi prymitywami myślącymi tylko o sobie, w tym pewnie i ja.

Jednakże swojej wiary jestem pewny na niemal stówę, swoją wiarę "studiowałem", poznałem, znam i rozumiem, dalej zresztą ją poznaję i będę w to robił całe me życie, i choć czasami miewam różne bunty to tylko chrześcijańska wiara ma tak mocno ugruntowane swe podstawy, nie tylko w teologi. Niech oponenci wytłumaczą mi stygmaty, trafione niemal w 100% objawienia, cuda eucharystyczne czy przede wszystkim - całun turyński? A woda święcona? Egzorcyzmy? Czemu sataniści atakują akurat tylko chrześcijaństwo, a nie np. Islam? Mógłbym wymieniać o wiele więcej, a tekst ten przeciągnął by się w nieskończoność. Wszakże, po za tym wszystkim co mamy podane na tacy także naukowo i historycznie, nie tylko zaś duchowo - czyż nie obserwujemy każdego dnia zjawisko masowej laicyzacji o której pisałem u góry? Nie tylko poprzez frekwencje w Kościołach, ale także w zachowaniu codziennym wielu ludzi, społeczeństw, narodów i państw? Kościół chrześcijański przeżywa kryzys, chrześcijanie w innych krajach są masowo mordowani, jeszcze to w innych wyśmiewani, zwalczani, dobiera im się łatkę fanatyków, moherów czy zacofanych, nie postępowych ludzi, a uduchowienie szczególności w wymiarze posłuszeństwa i pokory chrześcijańskiej idzie do lamusa, a ja to sądzę, że z biegiem czasu będzie jeszcze gorzej, z roku na rok.

Zatem, jak dalej żyć i nie zejść na psy? Odpowiedzią dla nas jest tylko wiara w Jezusa Chrystusa, jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, które nadają życiu ludzkiemu sens sprawiając, że warto jest walczyć o siebie, bliskich i świat, iż czasem nawet warto pocierpieć, że opłaca się walczyć o prawdziwe, wieczne życie - z Jezusem w niebie. Natomiast, zostając nieco bardziej przy ziemi, to właśnie wiara w Boga jest podstawą cywilizacji, społeczeństw i relacji, egzystencji każdego z nas, a bez niej - społeczeństwa staną się dekadenckie czyli zaczną chylić się ku upadkowi, wyniszczając się wzajemnie, idąc po trupach do celu - bogactwa, hedonizmów, zaspokojenia swych chciwych i egoistycznych rządz, realizując tym samym czystą doktrynę Lucyferjańską.

Już tylko Kościół Chrześcijański został jako jedyny, przypominający o moralności i myśleniu o bliźnim, jednoczenie będąc w tolerancji dla tych, którzy myślą inaczej w przeciwieństwie do drugiej religii świata - Islamu. Tylko czyż wszystko to, co u góry wymieniłem - powszechny upadek zasad, wartości, powszechna destrukcja, degrengolada społeczeństwa - czy to wszystko nie realizuje się na naszych oczach? Do czego to świat zmierza moi czytelnicy i co by było, gdyby nie było opieki i siły Pana Boga jedynego? Wielki chaos, wojna i wyniszczenia?
Umiecie odpowiedzieć sobie na te pytania moi czytelnicy?

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów.
Pan Gie.


poniedziałek, 5 marca 2018

Natura krąg życia wprawia w ruch

"Na lądzie gdy rozglądasz się lądując chcesz wszystko mieć na własność nawet głaz... Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chcesz swój świat? Czy wiesz czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń do mój druh... jesteśmy połączonym z Sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. To nie Tobie ptak się zwierza w księżycową noc, lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar!"
To słowa pięknej pieśni naszej wybitnej wokalistki Edyty Górniak, skomponowanej na potrzeby filmu animowanego "Pocahontas". Akcja w nim toczy w latach podboju Ameryki, ale słowa utworu tak samo jak akcja filmu pasują idealnie po dzień dzisiejszy, albowiem obecnie sytuacja jest bliźniaczo podobna do tej, co rozgrywała się w Virginii w roku 1607 roku.

Współcześnie rodzaj ludzki uważa się za Bogów na tyle, że ma zero poszanowania do innych gatunków zwierząt, roślin i tego wszystkiego pięknego, co dała nam matka natura. Tylko my ludzie zabijamy dla przyjemności, robimy gehennę tym, którzy są bezbronni tylko po to, aby chwilowo uszczęśliwić nasze zachłanne i chciwe żądze. Zabijamy, sprzedajemy się wzajemnie, zdradzamy i opluwamy - wszystko w imię zysku, chciwości, chęci panowania nad innymi, światem oraz de facto przyjemności. Stało się to już na tyle powszechne, że nie zwracamy na to uwagi, dalej napędzając system który nas samych wyniszcza, igrając z naturą która przecież daje nam życie. Współczesny człowiek jest wandalem, nie drapieżnikiem!

Wegetarianinem nie jestem choć mięsa w jej czystej postaci nie ruszam od dziecka, wiem też, że niemożliwie jest odwrócenie światowych trendów żywieniowych i nawet z nimi nie chcę walczyć. Pozostaje jednak wrażliwy na los biednych zwierząt które człowiek nie tylko zabija, ale i wcześniej w ogóle nie szanuje, katuje, aby następnie oprawić w ładne opakowanie i zeżreć nie zdając sobie sprawy z tego, ile jaką ilością cierpienia, gehenny, oraz i smutku zwierzęcia napełniona jest wędlina która zjadamy każdego dnia. Swoją drogą to nachodzi mnie refleksja - jakim szczytem hipokryzji jest, że nagle tylu obrońców zwierząt się pojawiło, ludzie tak niby bardzo kochacie zwierzęta - psiaki, koty żeby być potem obojętnym na los np: krów więzionych całe życie w oborach, krów których potem mleko ze smakiem wcinacie, kur w chowach klatkowych czy świnek zarzynanych na żywca we wrzątku. Tylu ludzi mieni się dziś przyjaciółmi zwierząt, a wcina ze smakiem np. koninę, jednocześnie będąc na tyle prymitywnymi cymbałami, że nie zdają sobie sprawy, że przecież dzięki koniowi istniejemy jako naród, albowiem przez wieki wszystkie wojny odbywały się właśnie na koniach, w tym odsiecz Wiedeńska!
Owszem - zwierzęta się również zabijają, ale robią to dla pożywienia niezbędnego dla przetrwania, natomiast tylko rodzaj ludzki, ponoć najinteligentniejszy, potrafiący kochać na podobieństwo samego stwórcy - zabija dla przyjemności i zysku, a poziom konsumpcjonizmu sięga już absurdalnych wyżyn. 
Po co Wam lasy, jak można w miejscu lasu wybudować następną galerię? Przecież tam macie sztuczne śpiewy ptaków z MP3, fontanny i klimatyzację, współcześnie to własnie tam na spacery się chodzi, przy okazji zostawiając kolejne pieniądze dla korporacji za jakieś gówno, mieniące się jedzeniem. Cóż, jedno wielkie zwiedzenie.

Czy Wy ludzie, zdajecie sobie sprawę, że korporacje i banki żądzą naszym światem, że pracujemy w nich tak naprawdę za darmo, zostawiając zarobione pieniądze z powrotem w kasie korporacji, kupując kolejną, coraz częściej zbędną uciechę zmysłu? To wszystko o czym pisze, zmierza jasno w stronę światowej oligarchii, która ma w ryzach każdą dziedzinę naszego życia, obecnie walcząc o kontrolę umysłu różnymi narzędziami. Tak kurwa - nowy porządek świata to nie teoria spiskowa, ale zjawisko które realizuje się na naszych oczach, a zmanipulowani, nieświadomi ludzie żyją wiecznymi przyjemnościami zmierzając w otchłań i samozagładę.

Nasza ziemia została nam oddana w doskonałej harmonii, miłości i pięknie, ponoć niby to dostrzegamy ale zarazem niszczymy ją dalej, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że przecinamy własny krąg życia. Żywioły jednak się kiedyś znowu obudzą, kolejne tsunami, wulkan, huragan, wówczas jakiż to wielki płacz nastąpi, bo siła człowieka który ma się za Boga - natura wyśmiała, upominając się o szacunek i harmonię, której pozbawieni jesteśmy za grosz!

Bracia - szanujmy przyrodę, zwierzęta, siebie wzajemnie, chociaż starajmy się żyć w harmonii podziwiając piękno i różnice między ludzkie, bo to wszystko zostało nam dane by łączyć ludzi wszelkich ras i wszelkich wiar. Dbajmy także o czystość naszej przyrody, zaczynając od prostych czynności, od segregacji śmieci, ale także nie tolerując ludzkich świń i zwyroli wokół nas! (Przepraszam - świnia to porządne zwierze, zresztą inteligentniejsze od niektórych ludzi...).

Powiesz, że mięso jest niezbędnym składnikiem żywienia? Prawda jest taka, że to wszystko zależy indywidualnie od organizmu, ale wyobraźcie sobie, że mój przyjaciel będąc zawodowym sportowcem, obecnie fighterem, wcześniej kulturystą i strongmanem jakoś nie jada mięsa od lat, anemii nie ma, a w łapie ma 45 cm, zysk z gali którą zorganizował przeznaczył na fundację "Przyjazna łapa" pomagającą zwierzętom. Da się? Innych przykładów istnieje całe mnóstwo, a inspiracje w tym temacie mamy podane na tacy.
Swoją drogą, to i mi marzy się zorganizowanie gali MMA z której zysk przeznaczony byłby właśnie dla pomocy zwierzętom.

Moi czytelnicy, bracia, siostry, przesłuchajcie z uwagą szlagier Edyty Górniak nie tylko bezrefleksyjnie zachwycając się wokalem, ale i rozumiejąc sedno przekazu, wczujcie się w niesamowity klimat utworu by odkryć jego prawdziwą siłę i piękno, skumajcie słowa iż: "jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch".


Pozdrawiam  
Pan Gie.

wtorek, 20 lutego 2018

Ludzie żyją tym... no właśnie, czym?


Czasami się zastanawiam, czy niektórzy ludzie wiedzą gdzie żyją, albowiem system zmanipulował ich mózgi do tak zatrważającego stopnia, że nie potrafią wyjść z odmiennego niż realny stanu świadomości - takie odnoszę wrażenie. Bujają w obłokach, w swoich wirtualnych światach i co gorsza - każą mi "pływać" razem z nimi bo w przeciwnym wypadku zostanę posądzony o "olewczość" i inne bzdety.

Do czego zmierzam? Ano do tego, że ostatnio, liczba pretensji skierowanej do mojej osoby o nieodpisanie w porę messengerze była spora (tak, wiem samo to już śmieszne brzmi) choć na szczęście ostatecznie tylko jedna osoba niezrozumiała tego problemu, ale pytanie do nich brzmi następująco: co z Wami, ogólnie z rodzajem ludzkim zrobiła era internetu i komunikatorów? Ludziska - komunikatory służą do tego, żeby się porozumiewać wtedy, kiedy niemożliwa jest rozmowa telefoniczna, a przede wszystkim rozmowa na żywo, nie zaś po to, żeby za nich pomocą leczyć pustkę która wypełnia mózgi niektórych. Czy zamiast porozmawiać normalnie przez dowolny okres czasu, muszę tracić czas na rozpisywanie się na tym gównie? Rozumiem wymienić się informacją, opinią, beką, recenzją, kumam, że czasami niemożliwa jest gadka realna i wtedy komunikator jest świetnym narzędziem, natomiast nie zamierzam spędzać całych dni, żeby z kimś rozmawiać, wymieniać się jakimiś fotkami, snapami i innymi gównami, ba - nawet kurwa nie chce mi się odpisywać na prywatne kwestie, które mogę powiedzieć np. telefonicznie w przeciągu 10 minut. Rozmawiać owszem, lubię i mogę w nieskończoność, tak samo zresztą jak wyrażać swe myśli za pomocą pisma - to przecież jedna z moich pasji, choćby bloga prowadzę już od ponad 3 lat. Nie oznacza to jednak, iż cały dzień będę ćwiczył manualne zdolności na swoim smartfonie.

Ludzie internetu - dajcie sobie kurwa trochę na wstrzymanie; zajmijcie czymś wasze puste łby i zejdzie na ziemie realną, bo świat wirtualny tak naprawdę nie istnieje, choć zrobił z Was prymitywnych niewolników własnych rządz, onanistów internetowych. Korzystajcie z internetu normalnie, niech to służy normalnym, dobrym celom, z pożytkiem dla korzystającego, a nie zabijaniu życia społecznego czy hejtowaniu. Odnoszę wrażenie, że idzie to wszystko w taką stronę, iż niedługo katolicy spowiadać się będą na komunikatorach, bo nie będzie się chciało wyjść z domu. No tak, Wy w ogóle się nie spowiadacie, przepraszam - nie ma macie przed kim i z czego.
Zresztą co tu daleko wybiegać - nagminnie spotykam się z sytuacją, na imprezach, pubach, czy spotkaniach, że młodzi ludzie zamiast rozmawiać i cieszyć się swoją obecnością, to siedzą wpatrzeni w ekrany swoich prawdziwych kompanów - smartfonów, zamykając swe buzie, przeglądając durne heheszki i bezrefleksyjnie upijając się alkoholem.
Ci którzy tak robią - zastanówcie się co Wy sobą reprezentujcie i kim jesteście. Świadczy to tylko o Was, że pasuje Wam taka forma rozmowy, podczas gdy macie możliwość realnej. A mi ciężko nie patrzeć na takich z góry bo dla mnie są zwykłymi przegrywami, choć na pychę zwracam szczególnie uwagę...
Autentycznie przykre i żałosne jest, jak zrobiono z niektórych wygodnych, płytkich niewolników usług internetowych, oraz konsumpcjonizmu ku uciesze i zysku korporacji, które trzymają w ryzach nasz świat, a ludzie - pustacy niczym ławica ryb na przynętę chłoną to, co im podsuwa się im na tacy, zamieniając się w jakieś zahipnotyzowane internetem dziwne istoty.

Powszechne teorie spiskowe (czy naprawdę spiskowe?) mówią, że ponoć grupy nacisku które trzymają nasz świat, mają narzucić ludziom zachipowanie, które jest interpretowane jako biblijne znamię bestii, a era smartfonizacji ma podobno przygotować ludzkość na ten proces. No i tak obserwując współczesne młode pokolenia, widzę, że wcale nie będzie potrzeby nic narzucać, bo w dobie współczesności młodzi ludzie dla pozornej wygody sprzedadzą i to dobrowolnie nawet swoją najgłębszą prywatność, zresztą dzieje się tak i obecnie, ponadto poddając się zbiorowej hipnotycznej wręcz manipulacji i kontroli umysłu. Niestety, przerażające ale prawdziwe.

Netf@nie - Chcesz z kimś koniecznie popisać - wejdź sobie na czata bo on od tego jest, a nie męcz bliskich ludzi, którzy to samo mogą powiedzieć Ci normalnie. Chcesz porozmawiać - spotkaj się na kawę, odwiedź w domu, zaproponuj aktywne spędzanie czasu, a nie trać go na wieczne gapienie się w ekran urządzenia telefonicznego. Znalazłeś sposób na życie przez wieczne pisanie z kimś, bo potrzebujesz odskoczni od szarej codzienności i pracy, a twój mózg z oporności nie ma czym się wypełnić, prócz alkoholem? Został Ci przyznany tytuł onanisty internetowego? Gratuluję, ale mnie w to nie mieszaj, bo jak każdy normalny człowiek, mam swoje problemy, bardzo poważne problemy, a niekończące się dyskusje na messengerze rozwiązać mi ich nie pomogą i Tobie również.
Czy komuś to się podoba czy nie, ale ja mam czym zająć swoją głowę w wolnym czasie, mam bliskich, pasje, hobby i zajęcia, nie po to żeby tracił czas na wieczne pisanie na jakiś komunikatorach, które ze swojej natury są pozytywną rzeczą i które mają mi ułatwić życie - a nie je całkowicie zastąpić, przy okazji zamieniając mózg w orzeszka.

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów.
Pan Gie.niedziela, 28 stycznia 2018

Debata "Życie młodzieży w Kielcach".

25 Stycznia korzystając z zaproszenia ugrupowania "Młoda Prawica" wziąłem udział w debacie pt: "Życie młodzieży w Kielcach" jako prelegent z ramienia Forum młodych Prawa i Sprawiedliwości wraz z reprezentantami innych innych partii politycznych zasiadających w sejmie. Każda partia wystawiła swojego przedstawiciela z młodzieżowej sekcji, na zaproszenie nie odpowiedzieli jedynie przedstawiciele forum młodych ludowców. Świętnie dopisała frekwencja zgromadzonych słuchaczy, albowiem sala, na której odbywała się debata była w całości zapełniona aktywnie uczestniczącymi w rozmowie gośćmi. Wydarzeniu towarzyszyło Radio Kielce, debata była także nagrywana na żywo przez organizatorów.

Jak ja wypadłem? Nie mnie to oceniać, jednakże poprzez stres zapomniałem wiele kwestii, które w podczas wystąpień chciałem przytoczyć. To co chciałem przekazać słuchaczom, to m.in fakt, iż w Kielcach drzemie potencjał dla młodych ludzi i tylko od każdego z nas zależy, czy zostanie on wykorzystany.
Zresztą co ja Wam będę opowiadał - poniżej znajdziecie video z tego wydarzenia, obejrzyjcie i Wy drodzy czytelnicy ;)

(Relacja video)